Dla rodziców

Drodzy Rodzice,

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrocławskiej 12 został otwarty Punkt Konsultacyjny dla Rodziców.

Zapraszamy na indywidualne konsultacje w każdą ŚRODĘ w godzinach od 13.00 do 17.00.

W Punkcie Konsultacyjnym pracownicy poradni udzielają profesjonalnych porad i konsultacji rodzicom, uczniom/dzieciom (osoby małoletnie muszą pozostać pod opieką rodzica/opiekuna prawnego).

_____________________________________________________________

 

 

 

 

Regulamin  elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju

Podstawa prawna:

 1. Ustawa – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z póź. zm ),
 2. Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia  . w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Postanowienia wstępne

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Jastrzębiu – Zdroju wprowadza się elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka  w przedszkolu – oprogramowanie WIZJA–NET  – „ Przedszkola”.
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi zestaw urządzeń z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w unikatowy klucz identyfikujący, który ją identyfikuje w systemie rejestrującym wejścia  i wyjścia.
 3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci   korzystające z usług przedszkola.
 4. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad bezpłatny czas określony w statucie przedszkola.Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli.
 5. Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem, którą Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.
 6. Karta jest własnością Publicznego Przedszkola nr 14 z oddziałami integracyjnymi                       i oddziałem specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju.
 7. Rodzic/Opiekun prawny może dokupić dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się do Intendentki.
 8. Rodzic/Opiekun prawny uiszcza opłatę za każdą dodatkową kartę ( zgodnie z cennikiem zakupu w firmie obsługującej system) . Karta nie stanowi własności Rodzica/Opiekuna prawnego, tylko jest wypożyczana na czas edukacji dziecka w przedszkolu/opłata pobierana jest za obsługę karty, a nie za zakup/. Po zakończonej edukacji kartę należy oddać.
 9. Rodzice potwierdzają podpisem odbiór kart z kodem przypisanym dziecku, który obowiązuje przez cały czas uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju.
 10. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu wejścia i wyjścia z przedszkola przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych za pomocą rejestratora – czytnika zamontowanego w placówce.
 11. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój , oraz Zarządzeniem dyrektora przedszkola dotyczącym kosztów wyżywienia.
 12. Przyprowadzając dziecko Rodzic/Opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika i sygnalizuje zdarzenie wejścia sygnałem dźwiękowym i świetlnym – zapala się dioda). Kolejne zbliżenie karty do czytnika, generuje błędy w systemie (ewidencja wielokrotnego wejścia dziecka do przedszkola).
 13. Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie jak w pkt 12 – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.
 14. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
 15. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się
  z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola od otwarcia do zamknięcia placówki – z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego pobytu dziecka w placówce.
 16. Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku.
 17. W okresie dyżuru wakacyjnego rodzic/opiekun dziecka, które zostało na ten dyżur zapisane, rejestruje swoje wejście/wyjście na czytniku dyżurującego przedszkola kartą, którą posiada po wcześniejszym zarejestrowaniu jej w dyżurującej placówce.
 18. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w informacji o świadczenie usług Przedszkola.
 19. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów obsługi karty(10 zł).
 20. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu – dziennik zajęć lub Karta ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie lub inne upoważnione osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia Karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego WEJŚCIE i WYJŚCIE znajdującego się w pobliżu drzwi wejściowych do przedszkola .
 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności swojego dziecka w przedszkolu Rodzice/prawni opiekunowie kierują się do szatni.
 3. Po przebraniu dziecka rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali.
 4. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka Rodzic/ Opiekun prawny lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest powiadomić nauczyciela i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w „Karcie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu”.
 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola od godziny 600 do godz. 1600.
 6. Zakazuje się udostępniania kart osobom nieupoważnionym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.
 7. Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.
 8. Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.
 9. Rodzic/Opiekun prawny oraz osoby upoważnione do przyprowadzania bądź odbioru dziecka są zobowiązani do przestrzegania deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Sposób naliczania odpłatności za pobyt  i wyżywienie dziecka w przedszkolu

 1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka
  w przedszkolu wykraczający poza godziny bezpłatnego czasu określonego w statucie przedszkola oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 2. Płatności za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz deklarowaną ilość posiłków żywieniowych na dany rok szkolny naliczane są na podstawie odczytu kart  zbliżeniowych.
 3. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za godziny pobytu w przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.
 4. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka
  w przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.
 5. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru
  z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku.
 6. Wszelkich rozliczeń, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 dokonuje wyznaczony pracownik przedszkola

Postanowienia końcowe

 1. Koszt karty, z przyczyn niezależnych od przedszkola, może w przyszłości ulegać zmianie.
 2. Zmiana wysokości opłaty za kartę nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Zmiana opłaty za kartę musi być podana do wiadomości Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola w sposób przyjęty w danej placówce ( poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).
 4. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem : pp14.edu.pl
 5. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 6. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu udziela Rodzicom/Opiekunom prawnym dziecka intendent przedszkola.
 7. Niniejsze zasady obowiązują od 01 grudnia 2019r.

 

 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Z początkiem października wystartował projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” realizowany przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne.Przewidziano w nim także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt jest realizowany od 1 października 2018 roku do końca grudnia 2019 roku w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Jastrzębiu – Zdroju oraz w Przedszkolu Publicznym nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju.

Rekrutacja do projektu będzie odbywać się od 10 do 24 grudnia 2018 r. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronach internetowych obu przedszkoli oraz dostępne w ich sekretariatach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 


 

kodeks-praw-dziecka duzy

 Prawa Dziecka

Młody człowieku! To nie zabawa
– masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa.
Na samym wstępie – uwierz z ochotą,
że jesteś młodą ludzką istotą.
Twój kolor skóry, płeć i wierzenia
– to dla nikogo nie ma znaczenia.
Mama i tata, w każdej potrzebie,
oboje muszą wciąż dbać o Ciebie.
Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu
– tak jak roślina – wspiąć się ku  słońcu.
Gdy już nie mieszkasz z tatą lub z mamą,
możesz oboje kochać tak samo.
Nikt nie ma prawa, starszy czy młody,
czytać Twych listów bez Twojej zgody.
Nikt nie ma prawa bić cię, wyzywać,
szturchać, obrażać lub ci ubliżać.
Kiedy medycznej szukasz opieki,
masz prawo dostać pomoc i leki.
Musisz mieć także czas na zabawę,
bo odpoczynek jest twoim prawem.
Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy,
możesz natychmiast szukać pomocy.
Możesz się uczyć i bez wytchnienia
rozwijać talent i uzdolnienia.
By nikt tych praw się łamać nie ważył,
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży.

 

APEL TWOJEGO DZIECKA

Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę.
Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie.
Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.

Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków.
Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi uporać.

Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem.
To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży.

Nie karć mnie w obecności innych.
Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego co zrobiłem.
Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia.

Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię „Ja Cię nienawidzę”.
To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.

Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami.
Pomyśl jednak czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję.

Nie gderaj.
Będę się bronił, udając głuchego.

Nie dawaj mi pochopnych obietnic,
bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

Nie przeceniaj mnie.
To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu.

Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów.
Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie.

Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania.
Ja znajdę informacje gdzie indziej, ale chciałbym żebyś Ty była moim przewodnikiem po świecie.

Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie.
Dla mnie są bardzo realne.

 Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonały i nieomylny.
Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.

Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności.
Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność.

Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów.
Bez tego nie mogę się rozwijać.

Nie zapominaj jak szybko dorastam.
Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale, proszę Cię, postaraj się.

Poradnik__JiM-2-page-001

 

Ulotka zdrowego żywienia w rodzinieulotka i quiz dla rodziców - Klub zdrowej rodziny-page-001

Nasze przedszkole bierze udział w programie  „Mamo, tato wolę wodę”.