Dla rodziców

Drogi rodzicu

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzona jest w systemie informatycznym NABO.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę:
 jastrzebie-zdroj.nabory.pl

Na tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek.

 1. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
 2. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.
 3. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.
 4. Rekrutacja obejmuje 22 Publiczne Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.
 5. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2016-2011) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 6. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
 8. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
 9. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne w systemie NABO:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  1. drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
 2. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 3. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem opotrzebie kształcenia specjalnego wydanym
  ze względu na niepełnosprawność
 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Z początkiem października wystartował projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” realizowany przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne.Przewidziano w nim także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt jest realizowany od 1 października 2018 roku do końca grudnia 2019 roku w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Jastrzębiu – Zdroju oraz w Przedszkolu Publicznym nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju.

Rekrutacja do projektu będzie odbywać się od 10 do 24 grudnia 2018 r. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronach internetowych obu przedszkoli oraz dostępne w ich sekretariatach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 


 

kodeks-praw-dziecka duzy

 Prawa Dziecka

Młody człowieku! To nie zabawa
– masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa.
Na samym wstępie – uwierz z ochotą,
że jesteś młodą ludzką istotą.
Twój kolor skóry, płeć i wierzenia
– to dla nikogo nie ma znaczenia.
Mama i tata, w każdej potrzebie,
oboje muszą wciąż dbać o Ciebie.
Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu
– tak jak roślina – wspiąć się ku  słońcu.
Gdy już nie mieszkasz z tatą lub z mamą,
możesz oboje kochać tak samo.
Nikt nie ma prawa, starszy czy młody,
czytać Twych listów bez Twojej zgody.
Nikt nie ma prawa bić cię, wyzywać,
szturchać, obrażać lub ci ubliżać.
Kiedy medycznej szukasz opieki,
masz prawo dostać pomoc i leki.
Musisz mieć także czas na zabawę,
bo odpoczynek jest twoim prawem.
Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy,
możesz natychmiast szukać pomocy.
Możesz się uczyć i bez wytchnienia
rozwijać talent i uzdolnienia.
By nikt tych praw się łamać nie ważył,
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży.

 

APEL TWOJEGO DZIECKA

Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę.
Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie.
Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.

Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków.
Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi uporać.

Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem.
To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży.

Nie karć mnie w obecności innych.
Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego co zrobiłem.
Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia.

Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię „Ja Cię nienawidzę”.
To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.

Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami.
Pomyśl jednak czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję.

Nie gderaj.
Będę się bronił, udając głuchego.

Nie dawaj mi pochopnych obietnic,
bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

Nie przeceniaj mnie.
To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu.

Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów.
Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie.

Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania.
Ja znajdę informacje gdzie indziej, ale chciałbym żebyś Ty była moim przewodnikiem po świecie.

Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie.
Dla mnie są bardzo realne.

 Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonały i nieomylny.
Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.

Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności.
Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność.

Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów.
Bez tego nie mogę się rozwijać.

Nie zapominaj jak szybko dorastam.
Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale, proszę Cię, postaraj się.

Poradnik__JiM-2-page-001

 

Ulotka zdrowego żywienia w rodzinieulotka i quiz dla rodziców - Klub zdrowej rodziny-page-001

Nasze przedszkole bierze udział w programie  „Mamo, tato wolę wodę”.