Dla rodziców

Drodzy Rodzice,

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrocławskiej 12 został otwarty Punkt Konsultacyjny dla Rodziców.

Zapraszamy na indywidualne konsultacje w każdą ŚRODĘ w godzinach od 13.00 do 17.00.

W Punkcie Konsultacyjnym pracownicy poradni udzielają profesjonalnych porad i konsultacji rodzicom, uczniom/dzieciom (osoby małoletnie muszą pozostać pod opieką rodzica/opiekuna prawnego).

_____________________________________________________________

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁEM SPECJALNYM W JASTRZĘBIU- ZDROJU

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola Nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju oraz rodziców i dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Celem procedur jest:
  1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19
  2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej
 1. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie gwarantują w 100% wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem.
 • 2. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.  W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik Nr 1 i Nr 2.
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 7. Wyposaża pomieszczenie w środki ochrony, w skład, których wchodzi: 1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, maseczki, płyn do dezynfekcji, jednorazowe rękawiczki.
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, stanowiące załącznik nr 5, 5a (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 4 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki/w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i myje ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.
 11. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

 • 3.OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka jak również inne objawy) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 4. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.
 6. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy zobowiązani są do użycia otrzymanych środków ochrony osobistej.
 7. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 8. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, świadcząc działania opiekuńczo – wychowawcze, pozostali nauczyciele kontynuują edukację zdalną z do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie i przebywają w wyznaczonej, stałej sali.

 

 • Pełniący dyżur w placówce:
 1. Organizują działania opiekuńczo wychowawcze w wymiarze nieprzekraczającym obowiązkowego wymiaru godzin tygodniowo.
 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 3. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 5 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 4. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
 6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak, aby dzieci i pracownicy poszczególnych grup nie stykali się ze sobą.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 8. Zabrania się organizowania wyjść poza teren przedszkola.
 9. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
 10. Pozostali nauczyciele, a w razie konieczności nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi na terenie placówki kontynuują edukację zdalną z domu, zgodnie z podstawą programową oraz planem miesięcznym dokumentując działania w raporcie.
 11. Nauczyciele wykonujący pracę zdalną są w stałym kontakcie z dyrektorem przedszkola i do jego dyspozycji.
 12. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze na terenie placówki nauczycieli powyżej 60r.życia.
 13. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźne:

 

 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany itp. Wykorzystane do zajęć przybory sportowe należy po każdym zajęciu dokładnie czyścić i dezynfekować.
 2. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 3. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 5. Dezynfekują za każdym wyjściem dziecka z toalety moduły sanitarne.
 6. Dezynfekują po każdym dziecku użytą przez niego zabawkę
 7. Regularnie Dezynfekują sprzęt na placu zabaw. Jeżeli nie jest możliwa dezynfekcja sprzętu należy oznaczyć go taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Środki należy zabezpieczyć przed dostępem dla dzieci.
 9. Pomoc nauczyciela/lub inna wyznaczona osoba, dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub chorobę COVID- 19.
 10. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19.
 11. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60r. życia.

Pracownicy kuchni oraz intendentka:

 

 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi zasad zbiorowego żywienia.
 2. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 3. Stosują środki higieny osobistej z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemicznego pracowników.
 4. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

 

Pracowników kuchni obowiązuje:

 

– dezynfekcja rąk po wejściu do placówki

– bezpośrednie udanie się do szatni kuchennej i przebranie się w odzież roboczą

– dezynfekcja rąk (założenie maseczek lub przyłbic) przejście do stanowiska pracy

– dezynfekcja stanowisk pracy (blatów i sprzętów kuchennych, naczyń stołowych oraz sztućców)

– rozpoczęcie pracy z zachowaniem szczególnej ostrożności (dezynfekcja klamek, włączników)

– pobieranie towarów z magazynu żywnościowego po uprzednim zdezynfekowaniu opakowań

– przygotowanie posiłków z utrzymaniem najwyższej higieny

– wydawanie posiłków w systemie zmianowym

– mycie naczyń wielorazowych, sztućców i kubków w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60ºC i wyparzanie

– po zakończeniu i wydaniu wszystkich posiłków mycie i dezynfekcja wszystkich stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, podłóg

 

 

 1. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce.

 

 

Intendentka:

– dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców

– zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar.

– sprawdza czy dostarczane pieczywo przykryte jest czystym materiałem, papierem.  

– przestrzega by dostawca nie wchodził na teren przedszkola a towar zostawiał za drzwiami.

– zamawia towary tylko ze sprawdzonych i wiarygodnych sklepów i hurtowni,

– utrzymuje szczególnie wysoką higienę miejsc przechowywania towarów

– myje i dezynfekuje opakowania towarów

 

 • 4. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

 

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w 2 pkt.5 stosowne dokumenty stanowiące załącznik nr 1załącznik nr 2.
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
 6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola,w przypadku przywrócenia strefy czerwonej w mieście Jastrzębie-Zdrój
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 8. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 12. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

 

 • 5. PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

 

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od
  00-16.00. Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem. Osoba upoważniona przez dyrektora,  odbiera od rodzica stosowne dokumenty.
 2. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

 

 1. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko musi być zdrowa.
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki rodzic odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4,
 3. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi w grupie, ale nie wchodzi do środka.
 4. W pomieszczeniu szatni może przebywać w jednym czasie 4 rodziców i 4 dzieci.
 5. Każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną.
 6. W szatni należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami tj. 1,5 metry.

 

 1. Odbieranie dzieci z przedszkola:

 

 1. Rodzic bezwzględnie dezynfekuje ręce i wchodzi do placówki z założoną maseczką.
 2. Nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje je rodzicowi.
 3. W szatni dziecko przy pomocy rodzica przebiera się. Przy wyjściu pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecka, zapisuje wynik na liście. Rodzic podpisem potwierdza dane.

 

 • 6. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 1. .Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
  lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę jak i inne objawy):
 2. Pomoc nauczyciela/lub inna wyznaczona osoba bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego do tego celu pomieszczenia.
 3. Pomoc nauczyciela/lub inna wyznaczona osoba bezzwłocznie zabezpiecza się w środki ochrony osobistej znajdujące się w izolatorium.
 4. Pomoc nauczyciela/lub inna wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2m odległości.
 5. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w środki ochrony osobistej.
 7. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
 8. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

 9. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę i inne objawy):
 10. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia,
 11. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w środki ochrony osobistej dostępne w pomieszczeniu.
 12. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Procedury udostępnia się rodzicom/opiekunom przez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy do zakładek grup:

Grupa 3-4 latki- grupa Kotki

Grupa 4 latki integracyjne -grupa Misie

Grupa 5 latki integracyjne- grupa Wiewióreczki

Grupa 6 latki integracyjne – grupa Krasnoludki

Grupa Specjalna- grupa Biedronki  i grupa Słoneczka

Szanowni Rodzice

Zamieszczamy listę nowych dzieci przyjętych do przedszkola od września 2020:

lista_przyjetych do placówki na rok szk 2020-21

Drogi rodzicu
Rekrutacja do publicznych przedszkoli
prowadzona jest w systemie
informatycznym NABO.

 

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę:
 jastrzebie-zdroj.nabory.pl

Na tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek.

 1. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
 1. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.
 • Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.
 1. Rekrutacja obejmuje 22 Publiczne Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2017-2014) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
 1. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
 1. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

 

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne w systemie NABO:

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.
 1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymze względu na niepełnosprawność
 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

W Mieście Jastrzębie-Zdrój istnieje Przedszkole Specjalne, do którego nie przeprowadza się rekrutacji. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, neurologopedów, tyflopedagoga, surdopedagoga. W placówce prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

 

Szanowni Rodzice
Poniżej w linku dostępny jest hormonogram rekrutacji na rok 2020/ 2021  w naszym przedszkolu. Zapraszamy do kliknięcia w link: harmonogram rekrutacji 2020

Regulamin  elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju

Podstawa prawna:

 1. Ustawa – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z póź. zm ),
 2. Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia  . w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Postanowienia wstępne

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Jastrzębiu – Zdroju wprowadza się elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka  w przedszkolu – oprogramowanie WIZJA–NET  – „ Przedszkola”.
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi zestaw urządzeń z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w unikatowy klucz identyfikujący, który ją identyfikuje w systemie rejestrującym wejścia  i wyjścia.
 3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci   korzystające z usług przedszkola.
 4. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad bezpłatny czas określony w statucie przedszkola.Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli.
 5. Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem, którą Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.
 6. Karta jest własnością Publicznego Przedszkola nr 14 z oddziałami integracyjnymi                       i oddziałem specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju.
 7. Rodzic/Opiekun prawny może dokupić dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się do Intendentki.
 8. Rodzic/Opiekun prawny uiszcza opłatę za każdą dodatkową kartę ( zgodnie z cennikiem zakupu w firmie obsługującej system) . Karta nie stanowi własności Rodzica/Opiekuna prawnego, tylko jest wypożyczana na czas edukacji dziecka w przedszkolu/opłata pobierana jest za obsługę karty, a nie za zakup/. Po zakończonej edukacji kartę należy oddać.
 9. Rodzice potwierdzają podpisem odbiór kart z kodem przypisanym dziecku, który obowiązuje przez cały czas uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju.
 10. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu wejścia i wyjścia z przedszkola przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych za pomocą rejestratora – czytnika zamontowanego w placówce.
 11. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój , oraz Zarządzeniem dyrektora przedszkola dotyczącym kosztów wyżywienia.
 12. Przyprowadzając dziecko Rodzic/Opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika i sygnalizuje zdarzenie wejścia sygnałem dźwiękowym i świetlnym – zapala się dioda). Kolejne zbliżenie karty do czytnika, generuje błędy w systemie (ewidencja wielokrotnego wejścia dziecka do przedszkola).
 13. Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie jak w pkt 12 – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.
 14. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
 15. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się
  z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola od otwarcia do zamknięcia placówki – z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego pobytu dziecka w placówce.
 16. Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku.
 17. W okresie dyżuru wakacyjnego rodzic/opiekun dziecka, które zostało na ten dyżur zapisane, rejestruje swoje wejście/wyjście na czytniku dyżurującego przedszkola kartą, którą posiada po wcześniejszym zarejestrowaniu jej w dyżurującej placówce.
 18. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w informacji o świadczenie usług Przedszkola.
 19. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów obsługi karty(10 zł).
 20. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu – dziennik zajęć lub Karta ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie lub inne upoważnione osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia Karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego WEJŚCIE i WYJŚCIE znajdującego się w pobliżu drzwi wejściowych do przedszkola .
 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności swojego dziecka w przedszkolu Rodzice/prawni opiekunowie kierują się do szatni.
 3. Po przebraniu dziecka rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali.
 4. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka Rodzic/ Opiekun prawny lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest powiadomić nauczyciela i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w „Karcie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu”.
 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola od godziny 600 do godz. 1600.
 6. Zakazuje się udostępniania kart osobom nieupoważnionym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.
 7. Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.
 8. Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.
 9. Rodzic/Opiekun prawny oraz osoby upoważnione do przyprowadzania bądź odbioru dziecka są zobowiązani do przestrzegania deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Sposób naliczania odpłatności za pobyt  i wyżywienie dziecka w przedszkolu

 1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka
  w przedszkolu wykraczający poza godziny bezpłatnego czasu określonego w statucie przedszkola oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 2. Płatności za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz deklarowaną ilość posiłków żywieniowych na dany rok szkolny naliczane są na podstawie odczytu kart  zbliżeniowych.
 3. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za godziny pobytu w przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.
 4. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka
  w przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.
 5. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru
  z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku.
 6. Wszelkich rozliczeń, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 dokonuje wyznaczony pracownik przedszkola

Postanowienia końcowe

 1. Koszt karty, z przyczyn niezależnych od przedszkola, może w przyszłości ulegać zmianie.
 2. Zmiana wysokości opłaty za kartę nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Zmiana opłaty za kartę musi być podana do wiadomości Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola w sposób przyjęty w danej placówce ( poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).
 4. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem : pp14.edu.pl
 5. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 6. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu udziela Rodzicom/Opiekunom prawnym dziecka intendent przedszkola.
 7. Niniejsze zasady obowiązują od 01 grudnia 2019r.

 

Drogi rodzicu

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzona jest w systemie informatycznym NABO.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę:
 jastrzebie-zdroj.nabory.pl

Na tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek.

 1. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
 2. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.
 3. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.
 4. Rekrutacja obejmuje 22 Publiczne Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.
 5. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2016-2011) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 6. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
 8. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
 9. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne w systemie NABO:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  1. drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
 2. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 3. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem opotrzebie kształcenia specjalnego wydanym
  ze względu na niepełnosprawność
 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Z początkiem października wystartował projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” realizowany przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne.Przewidziano w nim także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt jest realizowany od 1 października 2018 roku do końca grudnia 2019 roku w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Jastrzębiu – Zdroju oraz w Przedszkolu Publicznym nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju.

Rekrutacja do projektu będzie odbywać się od 10 do 24 grudnia 2018 r. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronach internetowych obu przedszkoli oraz dostępne w ich sekretariatach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 


 

kodeks-praw-dziecka duzy

 Prawa Dziecka

Młody człowieku! To nie zabawa
– masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa.
Na samym wstępie – uwierz z ochotą,
że jesteś młodą ludzką istotą.
Twój kolor skóry, płeć i wierzenia
– to dla nikogo nie ma znaczenia.
Mama i tata, w każdej potrzebie,
oboje muszą wciąż dbać o Ciebie.
Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu
– tak jak roślina – wspiąć się ku  słońcu.
Gdy już nie mieszkasz z tatą lub z mamą,
możesz oboje kochać tak samo.
Nikt nie ma prawa, starszy czy młody,
czytać Twych listów bez Twojej zgody.
Nikt nie ma prawa bić cię, wyzywać,
szturchać, obrażać lub ci ubliżać.
Kiedy medycznej szukasz opieki,
masz prawo dostać pomoc i leki.
Musisz mieć także czas na zabawę,
bo odpoczynek jest twoim prawem.
Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy,
możesz natychmiast szukać pomocy.
Możesz się uczyć i bez wytchnienia
rozwijać talent i uzdolnienia.
By nikt tych praw się łamać nie ważył,
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży.

 

APEL TWOJEGO DZIECKA

Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę.
Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie.
Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.

Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków.
Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi uporać.

Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem.
To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży.

Nie karć mnie w obecności innych.
Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego co zrobiłem.
Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia.

Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię „Ja Cię nienawidzę”.
To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.

Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami.
Pomyśl jednak czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję.

Nie gderaj.
Będę się bronił, udając głuchego.

Nie dawaj mi pochopnych obietnic,
bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

Nie przeceniaj mnie.
To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu.

Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów.
Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie.

Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania.
Ja znajdę informacje gdzie indziej, ale chciałbym żebyś Ty była moim przewodnikiem po świecie.

Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie.
Dla mnie są bardzo realne.

 Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonały i nieomylny.
Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.

Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności.
Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność.

Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów.
Bez tego nie mogę się rozwijać.

Nie zapominaj jak szybko dorastam.
Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale, proszę Cię, postaraj się.

Poradnik__JiM-2-page-001

 

Ulotka zdrowego żywienia w rodzinieulotka i quiz dla rodziców - Klub zdrowej rodziny-page-001

Nasze przedszkole bierze udział w programie  „Mamo, tato wolę wodę”.