Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona 2

Telefon: (32) 4715-264

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Bernadeta Donder      adres mailowy: iodpusz@wp.pl

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

plik do pobrania -> Raport o stanie dostępności

Publiczne Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Jastrzębiu – Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pp14.edu.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Brak formularza kontaktowego z dowiązanymi etykietami tekstowymi.
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Mapy są wyłącznone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Bonk. Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu 32 4715 264 lub poczta@pp14.jastrzebie.pl  tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju mieści się w jednym dwukondygnacyjnym  budynku.
Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.
Przedszkole nie posiada miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Brak tłumacza języka migowego.
Dyrektor placówki zezwala na wstęp z psem asystującym.