O nas

Przedszkole istnieje od dnia 13 grudnia 1976 roku. Placówka zapewnienia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków. Przedszkole stwarza warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez nich stanu gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dzieci, kształtuje ich postawy moralne, uczy odróżniania dobra i zła. Ponadto uwrażliwia i modeluje zachowania dzieci pełnosprawnych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako kolegów. Przedszkole dostrzega potrzeby wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aktywizuje ich i wspiera integrację ze środowiskiem.

Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, psychologii, nauki języka obcego, autyzmu, aspergera i innych całościowych zaburzeń. Nauczyciele stale dążą do doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przeze wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.

Naszą działalność opisuje cytat: „Tak naprawdę to są dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.